блог

последни новини
Автор : Красимира Лазарова

INVOICE PAYTERMS – МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСИФИКАТОРИ И КОДОВЕ

МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСИФИКАТОРИ И КОДОВЕ

Най-често използвани условия и срокове на плащане във фактурите

Условията за плащане са част от договор за продажба.

Договорените условия за плащане обикновено включват :

  • какви начини на плащане приемате;
  • дали предоставяте кредит и условията на кредита;
  • политики за събиране на дългове.

Защо са важни условията за плащане?

Условията на плащане са важни, защото влияят върху постигането на целите ви, като влияят върху приходите, разходите и риска от неплатежоспособност на фирмата ви.

Определянето на условия за плащане също е важно, защото влияе върху вашия паричен поток.

Предлагането на кредит прави паричния ви поток по-малко предвидим.

Прочетете по долу списъка са най-често използваните начини на плащане, за да научите повече за тях.

Кредитни условия

Предлагането на кредит означава предоставяне на вашите клиенти на стоки или услуги предварително без заплащане. Ако клиентът купува на кредит, той дължи на фирмата ви дълг. Стандартните условия включват:

  • без кредит
  • договорен период, брой дни, за да плати

Предлагането на кредит увеличава вашите продажби, но понякога може да е рисковано, ако вашите клиенти не плащат или не могат да плащат дълговете си. Може да се правят кредитни проверки като част от процеса. Можете също така да решите да ограничите кредита, ако се притеснявате, че даден клиент може да не успее да изплати кредита. Отново, имайте предвид, че собствеността върху стоките не преминава към купувача, докато не платят изцяло.

Политика за събиране на дългове

Политиките за събиране на дългове описват какво ще направите, ако клиентът не плати дълга си. Примерите за събиране на вземания включват:

  • обаждане или изпращане на имейл до клиента, за да поискате плащането;
  • изпращане на покана за доброволно плащане;
  • съдебно събиране на дълговете.

Дейностите по събиране на вземания не са безплатни. Те струват пари и време. Добре е да не харчите твърде много време и пари за събиране на дълговете, ако не си заслужава.

Договаряйте ясни, кратки и последователни условия за плащане , така е по-вероятно фактурата ви да бъде платена навреме и това ще има положително въздействие върху паричния поток на фирмата ви.

 Payterms

NMA Плащане, дължимо в последния ден на месеца, следващ месеца, в който е издадена фактурата
PIA Авансово плащане
Net 7 Плащане седем дни след датата на фактурата
Net 10 Плащане десет дни след датата на фактурата
Net 30 Плащане 30 дни след датата на фактурата
Net 60 Плащане 60 дни след датата на фактурата
Net 90 Плащане 90 дни след датата на фактурата
EOM В края на месеца
21 MFI На 21-о число в месеца, следващ датата на фактурата
1/10 Net 30 1% отстъпка, ако плащането е получено в рамките на десет дни, в противен случай плащане е 30 дни след датата на фактурата
COD Наложен платеж
Cash account плащане, извършено на касова основа, без кредит
L/C Документален акредитив, потвърден от банка, често използван за износ
Bill of exchange Полица Обещание да платите на по-късна дата, обикновено подкрепена от банка
CND Плащане в следващата доставка
CBS Плащане преди изпращане
CIA Плащане в аванс
CWO Плащане с поръчката
1MD Месечно плащане по кредита за доставка за целия месец
2MD Както по-горе, плюс допълнителен календарен месец
P/P stage payment Плащане на договорените суми на етап

 

Ето как успяват моите клиенти: – като винаги са “в час”.

Кажете ми от какво се нуждае вашият бизнес и разберете как можете да се освободите от проблемите!

Може лесно да започнете още сега с онлайн обучението “INVOICE“.

Запиши се на:

тел. + 359 889 40 30 99

office@customsconsult.eu

Автор: Красимира Лазарова

 

Може ли да се прави внос на ГКПП Калотина?

” Г-жо Лазарова,  моля за информация възможно ли е камионите, които идват от Сърбия да бъдат обмитявани още на границата „Калотина“, защото губим поне един ден, когато се обмитява във вътрешността на страната. Консултирахме се с Агенция Митници и от там обясниха, че няма пречка  обмитяването да се извършва на ГКПП Калотина … “

Информацията от Агенция Митници, в случая, е неточна, защото със  ЗАПОВЕД № ЗАМ-1126/32-309808 от 4 ноември 2016 г., Директорът на АМ е определил компетеннстността на митническите учреждения за поставяне на стоки под митнически режими.

В случаите на търговски внос на ГКПП Калотина не може да се  оформя режим допускане за свободно обращение.

Автор: Красимира Лазарова

за контакт + 359 889 40 30 99

email : office@customsconsult.eu

 

УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ

 

С влизането в сила на новия Митнически кодекс на Съюза(Регламент 952/2013, МКС) и актовете по неговото допълване и прилагане (Делегиран регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447) бяха въведени промени, отнасящи се до унищожаването на стоки под митнически надзор.

В старото законодателство, унищожаването беше едно от възможните митнически направления, което можеше да бъде дадено на една чуждестранна стока, било по искане на заинтересуваното лице, било служебно от митническите органи. Това даваше право на получателя на една стока да поиска да му бъде разрешено да я унищожи под митнически контрол, дори и без да сочи конкретни причини за това,  при условие унищожаването да не води до никакви разходи за митническата администрация. Това условие е валидно и сега.

Новият МКС изостави идеята за митническите направления.В резултат на това, унищожаването се възприема като едно фактическо действие, към което има право да прибегне на първо място митническата администрация.

За разлика от предишните правила, по новите правила унищожаването е предвидено по – скоро да се извършва служебно от митническите органи, когато например стоките са изоставени в полза на държавата, но не са могли да бъдат продадени или когато стоките са опасни за живота и здравето на хората, или в случаите когато стоките са обект на общи забрани и ограничения и т.н.

Естествено, оставена е възможност унищожаването да бъде разрешено и по искане на лицето, имащо пряко отношение към стоките. За целта унищожаването е приравнено на действие по усъвършенстване на стоките (чл. 5, т. 37 от МКС).

     Унищожаването се допуска чрез оформянето на режим активно усъвършенстване с всички формалности и последици, присъщи на режима, като разрешаване, обезпечаване, специфична отчетност и т.н.

Съществува и една трета възможност за унищожаване на чуждестранни стоки, която е изключение от общите правила на служебно унищожаване или унищожаване под режим активно усъвършенстване. Става въпрос за унищожаването на дефектни стоки или стоки, които не съответстват на условията на договора и които получателят не може или не желае да изведе от територията на страната. В тези случаи, митническите органи могат да допуснат унищожаване под митнически надзор (чл. 118, пар. 4 от МКС), което наподобява старото митническо направление унищожаване под митнически контрол.

Нещо повече, в горните случаи дори се говори и за унищожаване без предварително разрешаване и без участието на митнически органи – т.нар. унищожаване без митнически надзор, (чл. 180 от Регламент за изпълнение 2015/2447), като последната хипотеза, обаче, е разписана само като възможност за целите на възстановяването или опрощаването на дължимите държавни вземания. Т.е., към нея трябва да се прибягва много внимателно и с уговорката, че тя ще е работеща законова възможност само при условие, че за унищожаването на конкретните стоки бъдат представени безспорни доказателства. Освен това, добре е да се държи сметка и за общата забрана за разпореждане със стоки под митнически надзор без знанието и разрешението на митницата, въведена с чл. 5 на Закона за митниците, нарушаването на която би могло да доведе до сериозни последици. Ето защо, дори и без митнически надзор, препоръчително е унищожаването да се извършва след информиране на администрацията.

Самото унищожаване се извършва чрез механично деформиране, изгаряне, закопаване, изливане или по друг подходящ начин, съобразно естеството на стоките, като следва да се спазват стриктно изискванията на Закон за управление на отпадъците  и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Трябва да се има предвид, че отпадъците и остатъците след едно унищожаване също са стока.

Режимът АУ с цел унищожаване ще завърши с поставянето им под режим внос със заплащане на ДДВ или реекспорт.

Автор: Красимира Лазарова

за контакт + 359 889 40 30 99

email : office@customsconsult.eu

Професия или призвание е митническият консултант-агент или какво е да си лягаш всяка вечер по-умен?

МИТНИЧЕСКИ АГЕНТ – ПРОФЕСИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ 

Митническото обслужване може да бъде изключително сложна и неразбираема материя за някои хора, а за други да бъде лесна и интуитивна работа.

Факторите, определящи доколко за един човек ще бъде лесно да попълва документи и освобождава от митница, включват личните заложби, интересите, нивото на образованието, сферата на досегашната работа, и много други.

Обучението в университета е само малка част от една широко мащабна основа, която е нужна за да станеш митнически агент. За да станеш добър в тази професия преди всичко е нужно да имаш комбинативно, изследователско, аналитично мислене, да обичаш търговските процеси и движението на стоките.

Любопитството е  онази подробност, която разграничава митническите агенти от заобикалящия ги свят. Ако за нормалните хора дребните детайли не означават абсолютно нищо, то за митническите агенти те са всичко, от което се нуждаят. А любовта към изследването е онзи частичка, която свързва митническия агент с останалия свят и другите професии. Въобще езикът на числата и кодовете  е онзи универсален език, който свързва всички по света.

Професията на митническия агент е много отговорна, изключително ценена и уважавана по света. Съпроводена със стресови и доста натоварващи моменти и ако не се упражнява с огромно желание, не е възможно професионално израстване и реализация.

Автор: Красимира Лазарова

за контакт + 359 889 40 30 99

email : office@customsconsult.eu