КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ГРЕШКИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА INCOTERMS ?

INCOTERMS предоставя набор от 11 международни правила, използвани за определяне на отговорната страна в търговските взаимоотношения.

Те са създадени за да улеснят международната търговия и да осигурят стандартизирани термини, които да бъдат използвани навсякъде.

Въпреки, че са включени в учебните програми на училищата и университетите, непрекъснато срещам грешки и неправилното им използване, а това води до увеличаване на разходите и рисковете.

Като продавач или купувач на чуждестранни стоки, когато се позовавате на INCOTERMS в договора си, трябва да сте наясно с отговорностите и задълженията на всяка от страните.

Най-често често срещаните грешки, които виждам, са следните:

Неправилни кодове

Определено правило се използва за определен вид транспорт.

Условията FAS, FOB, CFR и CIF се използват само при превози по вода на насипни или неконтейнеризирани стоки .

Условията FAS, FOB, CFR и CIF не са подходящи при превоз в контейнери по море. Контейнеризираните товари обикновено първо се предават на  превозвач до пристанище на отплаване. През това време, до фактическото натоварване на кораба, продавачът остава отговорен за цялостни или частични щети.

Съвет: Използвайте FCA, CPT и CIP за контейнеризирани товари. Продавачът се освобождава от отговорност и рискът от загуба се прехвърля на купувача, след като стоките бъдат предадени на първия превозвач в уговореното място.

INCOTERMS не дефинират собствеността върху стоките

Не могат да се правят никакви предположения за прехвърляне на собствеността върху стоките въз основа на правилата INCOTERMS. INCOTERMS са правила за отговорностите и задълженията на страните само за доставката. INCOTERMS не посочват кога и къде собствеността преминава от продавача на купувача.

Съвет: Дефинирайте прехвърлянето на  собствеността върху стоките отделно в договора за покупко-продажба.

Без име на мястото на доставката след 3-буквения INCOTERMS код

Не се посочва  действителното пристанище, терминал или място, където ще се прехвърли рискът.

EXW / FOB / СРТ България –  може да се отнася до много различни, потенциални места и пристанища за освобождаване от отговорност.

Съвет: Бъдете конкретни. За да се гарантира, че няма никаква неяснота, правилният начин е да изпишете – мястото и адреса.

 

Разбирането на митническите задължения и възможност за изпълнението им

Доколкото правилата INCOTERMS определят кой има отговорности за формалностите по износа и вноса.

Важно е да запомните, че за правилното изпълнение на тези формалности купувачът / продавачът трябва да бъде в състояние и да може законно да действа като износител / вносител.

При EXW пратки купувачът трябва да е в състояние да изпълни условията за износ в държавата на продавача. Съществува подобен проблем, когато става въпрос за пратки с DDP, където продавачът трябва всъщност да може да изпълнява формалностите по вноса и да плаща ДДС в страната на купувача.

Съвет: Преди да използвате EXW или DDP, уверете се продавачът и купувачът могат да изпълнят формалностите по износа и вноса.

Ако не отговарят на изискванията на митническото законодателство и не могат да изпълнят тези задължения, тези условия не трябва да се използват.

Застраховка

Важно е, когато се използват CIP или CIF, да се потвърди, че размерът на застраховката, предоставена от продавача е достатъчна, да бъде адекватна на стойността на стоката по фактурата или договора. Минималното ниво на  застрахователната стойност  е 110% , но ако даден търговски договор изисква по-високо ниво на застраховка, то трябва да бъде изпълнено.

Съвет: Когато използвате CIP или CIF, проверете условията в търговския договор, за да се уверите, че нивото на осигурената от продавача застраховка отговаря на изискванията на договора.

Терминални разходи – ТНС – terminal handling charges

При превози по море или въздух за терминалните операции – хендлинг операциите се начисляват такси. Понякога хендлинг таксите са включени в тарифата за превоз, друг път не. Създава се известно объркване относно това, кой е отговорен, особено когато се използват термини С или D. Объркването често води до забавяне на плащането на таксите, което води до увеличаване на размера им.

Съвет: Информирайте се предварително. Купувачът и продавачът трябва да са наясно кой ще отговаря за хендлинг таксите. Задълженията и отговорностите трябва да бъдат посочени в търговския договор.

 

Правилата INCOTERMS съществуват, за да улесняват търговските партньори, но ако те не са правилно разбирани и от двете страни, те могат да създадат повече объркване в така или иначе сложния външнотърговски процес.

 

Ако имате въпроси относно прилагането на правилата INCOTERMS или други въпроси, свързани с логистиката или митническите формалности, моля свържете се с мен на :

office@customsconsult.eu

+ 359 889 40 30 99

Красимира Лазарова